HOME l COURSE l HISTORY l BOARD l CONTACT
Quick Contact
โทรศัพท์ 053-814344
แฟกซ์ 053-814550
Email: ojsatn@hotmail.com

สมัครสมาชิก ส.น.ญ.(น.)

ขอเชิญทุกท่านที่เคยผ่านการเรียน , อบรม, ดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมเป็นสมาชิก ส.น.ญ.(น.)

สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเดิมอยู่แล้ว กรุณาแจ้งอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสาร ขอบคุณครับ...


ดาวน์โหลดใบสมัคร
ฟอร์มใบที่ 1, ฟอร์มใบที่ 2

Links
ส.น.ญ.(น.)
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์


แม้ว่าตอนนี้จะยังล้มเหลวอยู่ก็ตาม แต่หากเรานำข้อผิดพลาดต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไข ก็ย่อมที่จะประสบความสำเร็จได้แน่ในสักวันหนึ่ง

ประกาศ !! ผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2/2558
สามารถรับได้ด้วยตนเองที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ถึง วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
กรุณานำบัตรเข้าห้องสอบหรือบัตรประจำตัวไปแสดงตนด้วย


เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1/2559
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่


  เรียนภาษาญี่ปุ่นในเชียงใหม่ ต้องที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ (หน้าวัดพระสิงห์)

  เพราะเรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาญี่ปุ่นทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น
  นอกจากนี้เรายังเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรมกับองค์กรญี่ปุ่น อาทิเช่น การจัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น (The Japanese Speech Contest), การจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (The Japanese Proficiency Test), งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และอื่นๆอีกมากมาย

  สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

  อ่านรายละเอียดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นรูปแบบใหม่
  ภาษาไทย

ข่าวเด่นในจังหวัดเชียงใหม่